Afwezigheidsmelding

Melden van afwezigheid

Als een leerling niet aanwezig kan zijn op school, meldt de ouder/verzorger dit via het ouderportaal op de website. Het is van belang om te melden vòòr het eerste lesblok van die dag. Ook kan er eventueel via de receptie een afwezigheidsmelding worden gedaan.

Bij het melden van afwezigheid wordt er om een reden gevraagd. De reden van afwezigheid zorgt ervoor dat we als school adequaat kunnen omgaan met het verzuim van de leerling.

Als de leerling weer beter is en naar school komt, meldt de ouder/verzorger hun kind ook weer beter. We ontvangen dan graag een ingevuld en ondertekend absentenbriefje. 

Download hier een leeg absentiebriefje.

Als een leerling tijdens schooltijd de school wil verlaten, bijvoorbeeld wegens ziekte, meldt hij zich binnen de thuisbasis af. Vanuit school wordt dan telefonisch contact met thuis gezocht.

Verlof aanvragen

Als een leerling om een andere reden dan ziekte niet aanwezig kan zijn, dienen ouders/verzorgers vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de teamleider. Er kan verlof aangevraagd worden. 
Wilt u verlof aanvragen voor uw zoon of dochter?  Lees dan hier wat de mogelijkheden zijn.
Buiten de schoolvakanties om mogen leerlingen niet van school wegblijven om op vakantie te gaan.

Zorgelijk verzuim

Bij ongeoorloofd verzuim, zorgen om veelvuldig verzuim en regelmatig te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. We werken vanuit het protocol ‘Verzuim’ en ‘Te Laat’.  

 

 

Afwezigheidsmelding

Als een leerling wegens ziekte niet aanwezig kan zijn, meldt de ouder/verzorger dit via de receptie van de school
(telefoonnummer 0342-404 777) of via het ouderportaal van de website (ouders.demeerwaarde.nl) vòòr het eerste lesblok van die dag.
Is de leerling weer beter, dan wordt ook dat door de ouder/verzorger gemeld.

Als een leerling tijdens schooltijd de school wil verlaten, bijvoorbeeld wegens ziekte, meldt hij zich binnen de thuisbasis af.
Vanuit school wordt dan telefonisch contact met thuis gezocht.

Als een leerling om een andere reden dan ziekte niet aanwezig kan zijn, dienen ouders/verzorgers vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de teamleider.
Buiten de schoolvakanties om mogen leerlingen niet van school wegblijven om op vakantie te gaan.
Bij ongeoorloofd verzuim en regelmatig te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

 

Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen voor u zoon of dochter