Klachten

Op De Meerwaarde doen we er alles aan om het onderwijs goed uit te voeren.

Vraag
Het kan voorkomen dat u vragen hebt bij een bepaalde beslissing of aanpak. Voor een goede communicatie over deze zaken vinden we het belangrijk dat u met de juiste persoon contact opneemt. Veelal is de mentor hierbij het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de teamleider.

Informele klacht
De Meerwaarde streeft ernaar om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich een klacht voordoen, dan willen we deze klacht op een effectieve wijze oplossen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, personeel en schoolleiding naar tevredenheid worden afgehandeld. Indien geen bevredigende oplossing wordt gevonden wijst de behandelaar van de informele klacht de klager op de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen.

Formele klacht
Een formele klacht kan binnenkort online ingediend worden via het klachtenformulier. Wij zoeken graag naar een oplossing!

Klachten ongewenst gedrag
Voor de klachten die vertrouwelijk van aard en niet zo eenvoudig zijn dat ze ‘binnenschools’ opgelost kunnen worden (bijvoorbeeld klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten, agressie, geweld en discriminatie) bieden we ruimte om eerst contact op te nemen met één van onze contactpersonen.

Onze contactpersonen zijn:
de heer M.G.C. Woning (m.woning@demeerwaarde.nl)
mevrouw G.F. Brons-Habing (g.brons@demeerwaarde.nl)
mevrouw P.E. Ipenbrug-Timmer (e.ipenburg@demeerwaarde.nl)

Hierna geven wij meer informatie over de afhandeling van formele klachten.

Lees hier meer over onze > Klachtenregeling

Waarover kunt u een klacht indienen?

Als u van mening bent dat uw eerdere contact met de direct betrokken medewerker niet voldoende is afgehandeld en als u wenst dat de school toch zorgt voor een oplossing of voor het herstel van een bepaalde situatie, kunt u een klacht indienen. Die kan gaan over een bepaalde situatie op school of de handelwijze van één of meer van onze medewerkers.

Wie is er verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten?

Klachten zijn voor ons een belangrijk signaal, waarmee wij onze kwaliteit kunnen bewaken en verbeteren. Wij nemen iedere klacht serieus. De berichten die binnenkomen via het klachtenformulier op deze website worden gelezen door beide directeuren, die samen de klachtencommissie vormen. De klachtencommissie is verantwoordelijk voor adequate afhandeling van de klachten, gericht aan onze school.

De inhoud van uw klacht

Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wilt u het klachtenformulier derhalve volledig invullen?

Wat gebeurt er met uw klacht?

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, bevestigt de klachtencommissie binnen twee werkdagen de ontvangst. Bij deze bevestiging verwijzen wij u naar onze officiële klachtenregeling. Daarin staan uw rechten en plichten precies omschreven.

In de bevestiging geven wij aan binnen welke termijn wij denken dat wij de klacht kunnen oplossen. Lukt dat onverhoopt niet (bijvoorbeeld omdat we meer tijd nodig hebben voor onderzoek), dan krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht.

Wij vermelden ook naar wie uw klacht wordt doorgestuurd, de persoon die verantwoordelijk is voor de oplossing. Hij of zij krijgt tevens te horen binnen welke termijn dat moet gebeuren.

Binnen drie werkdagen na de ontvangstbevestiging ontvangen zowel u als de aangeklaagde een voortgangsbericht.

Wij verwachten van de klager dat hij of zij – wanneer dat nodig is – binnen drie werkdagen beschikbaar is voor een gesprek.

Hoe krijgt u bericht?

Zodra uw klacht is opgelost, ontvangt u daarvan schriftelijk bericht via de klachtencommissie. In die brief staat precies hoe de klacht is opgelost of welke stappen wij gaan ondernemen.

Het kan ook zijn dat de klachtencommissie vindt dat uw klacht niet terecht is. Ook daarvan krijgt u schriftelijk bericht. Uiteraard staan daarin de argumenten waarom uw klacht wordt afgewezen.

Als u het er niet mee eens bent...

Als u het niet eens bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld of met een afwijzing daarvan, kunt u daartegen in beroep gaan bij:

  • het College van Bestuur van De Meerwaarde, de heer B. Brand of
  • de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waarbij onze school is aangesloten. Contactgegevens:
    Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel. (070) 386 1697, fax. (070) 302 0836
    website www.gcbo.nl, e-mail info@gcbo.nl
Klachtenregeling

Voor de afhandeling van klachten heeft De Meerwaarde een klachtenreglement opgesteld. In het reglement staan uw en onze rechten en plichten beschreven. Dit reglement is voor ons bindend.

Klik hier om de klachtenregeling te openen.

Tussentijdse vragen

Wilt u tussentijds iets vragen of aanvullende informatie geven die voor de afhandeling van de klacht van belang is, dan verzoeken wij u dat zoveel mogelijk via het klachtenformulier op deze website te doen.